Regulamin

Regulamin sklepu whiteseo.eu

Regulamin stosuje się do umów sprzedaży usług zawieranych za pośrednictwem strony internetowej www.whiteseo.eu

Sklep internetowy działający pod adresem https://whiteseo.eu prowadzony jest przez:
Strony internetowe Paweł Jabłoński
Aleja Przyjaciół 39/20
10-147 Olsztyn
NIP: 7393182414
REGON: 280098938
E-mail: info@nawitrynie.pl

DEFINICJE

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Strony internetowe Paweł Jabłoński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7393182414

Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która zawarła ze sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu whiteseo.eu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym whiteseo.eu

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usług
lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚCI
1. Sklep whiteseo.eu prowadzi sprzedaż usług związanych z pozycjonowaniem stron internetowych. Sprzedaż świadczona jest drogą elektroniczną i polega na:
a) umożliwieniu zakładania i prowadzenia konta użytkownika,
b) umożliwieniu zawarcia umowy poprzez zakup wybranej usługi przez Klienta
c) prowadzeniu Newslettera.

2. Klienem sklepu whiteseo.eu może być wyłącznie osoba fizyczna, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Wszystkie ceny podane w sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto. Sprzedający korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT i wystawia faktury zw. z VAT.

4. Składanie zamówienia – etapy:
a) dodanie wybranych usług do koszyka
b) finalizacja zamówienia – naciśniecie przycisku „Do kasy”
c) wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza (w tym aktywnego i używanego adresu e-mail oraz – dla firm – numeru NIP)
d) opłacenie zamówienia.
4.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Usługobiorca nie dokonał w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia poprawnie wszystkich czynności z podpunktów a-d.
4.2. Kupujący po dokonaniu zakupu usług, otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia, a także w osobnej wiadomości informację o terminie wykonania usług.
4.3. Wszelkie zmiany zamówienia usług powinny być konsultowane wyłącznie drogą pisemna lub mailową.
4.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zleceń wykonania usług dla stron o tematyce hazardowej, pornograficznej, przeznaczonej dla osób powyżej 18 roku życia lub innej zakazanej lub penalizowanej przez polskie prawo.
4.4. Kupony rabatowe nie sumują się. W jednym zamówieniu można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

5. Jeśli na karcie danej usługi nie jest zaznaczone inaczej – czas wykonania zakupionych usług wynosi do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez sprzedającego pełnej zapłaty za zakupione usługi.

5.1. W przypadku niewywiązania się przez sprzedającego z terminu realizacji usługi, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości zakupionej usługi.

5.2. W uzasadnionych przypadkach Kupujący ma możliwość ustalenia nowego terminu realizacji usług. Zmiana terminu wymaga pisemnej lub mailowej zgody obu stron – Kupującego i Sprzedającego.

6. Sprzedający akceptuje płatności poprzez przelew bankowy oraz płatności online za pośrednictwem serwisu trzeciego. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu płatności.
6.1. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Płatność za zamówione usługi powinna być zrealizowana w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu.
6.2. Zamówienie nieopłacone w ciągu 14 dni kalendarzowych może zostać anulowane przez sprzedawcę.
6.3. Za zakupione usługi Sprzedawca wystawia faktury zw. VAT.

DANE OSOBOWE
7. Sklep przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z polityką prywatności znajdującą się na stronie: www.whiteseo.eu/polityka-prywatnosci.

7.1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych – np. wyrażając zgodę na wysyłkę newslettera lub otrzymanie kodu promocyjnego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
8. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Usługi. Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pisemnie lub pocztą elektroniczną.:
a) Uprawnienie powyższe nie przysługuje Usługobiorcy w następujących przypadkach:
– świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
– umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
– umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Usługobiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
– umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę,
– szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
– umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,
– umów, w których Usługobiorca wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Usługobiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
– umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę,
– dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
– umów zawartych w drodze aukcji publicznej
– umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
– umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.1. W przypadku Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową – uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezwzględnie wyłączone.

WYMAGANIA TECHNICZNE
9. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

9.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

10. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

REKLAMACJE
11. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy wysyłając e-mail na adres info@nawitrynie.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
11.1. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji usługi zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIE SPORÓW
12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12.1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d) Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
13.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2020.