Program partnerski – regulamin

1. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim sklepu whiteseo.eu. Program Partnerski prowadzony jest przez firmę Strony internetowe Paweł Jabłoński – NIP 7393182414, dalej nazywanym Strony internetowe.

2. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć osoby fizyczne fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne prowadzące działalność nierejestrowaną.

3. Udział w Programie Partnerskim wymaga założenia konta Partnera w serwisie whiteseo.eu oraz akceptację regulaminu Programu Partnerskiego.

4. Strony internetowe zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszenia Partnera do programu partnerskiego oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny.

5. W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partner promuje produkty sklepu whiteseo.eu poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych materiałów promocyjnych oraz linków partnerskich do serwisu whiteseo.eu.

6. Po zakupie produktów sklepu whiteseo.eu przez poleconego Klienta przez link partnerski Partnerowi zostanie naliczona prowizja za polecenie.

7. Partnerowi nie zostanie naliczona prowizja, jeśli:
a) Klient bezpośrednio przed zakupem kliknął w link partnerski innego Partnera (prowizja przypada Partnerowi, którego link partnerski został kliknięty jako ostatni).
b) Klient dokona po zakupie zwrotu produktu lub z przyczyn niezawinionych przez whiteseo.eu nie dojdzie do wykonania usługi.

8. Wysokość prowizji za polecenie Klienta oraz jego zakupy jest określona w Panelu Partnera.

9. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Produktu i zmieniana bez uprzedniego informowania Partnera.

10. Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane w ramach konta i są dostępne w Panelu Partnera. Rozliczenie środków następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Minimalna kwota wypłaty to 100 zł. Wszystkie kwoty podawane w Panelu Klienta są kwotami brutto. Wypłata następuje na podstawie wystawionej przez Partnera faktury (rachunku) z terminem płatności 21 dni. Wypłata nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Partnera w polskim banku.

11. Zestawienie prowizji przygotowane przez Strony internetowe będzie jedyną podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Partnerowi.

12. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Partnerskim prowizje zostaną zsumowane na dzień złożenia rezygnacji i wypłacone bez względu na ich wysokość, także jeśli środki nie osiągnęły minimalnej kwoty do wypłaty.

13. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego Partner może zgłosić drogą mailową na adres info@whiteseo.eu.

14. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 [czternastu] dni od ich otrzymania, a Partner zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail.

15. Strony internetowe zastrzegają sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym czasie, ale poinformuje o tym fakcie Partnera przynajmniej 14 [czternaście] dni przed tym faktem na adres e-mail podany w koncie Partnera. Strony internetowe zastrzegają sobie prawo do zawieszenia Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

16. W przypadku zakończenia Programu Partnerskiego, Strony internetowe zsumują zgromadzone prowizje Partnerówna dzień zakończenia programu oraz wypłaci je bez względu na ich wysokość.

17. Udział w Programie Partnerskim nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Partnerami.

18. Partner zobowiązuje się do niemanipulowania uzyskiwanymi prowizjami, między innymi do:
a) niezakładania dodatkowych kont na swoje dane w celu uzyskania prowizji,
b) niezakładania fikcyjnych kont Klientów w celu uzyskania prowizji,
c) niewprowadzania Klientów w błąd odnośnie sprzedawanych produktów lub usług,
d) nieoferowania nagród lub zwrotów (cash back) polecanym Klientom,
e) nieoferowania kuponów rabatowych lub sugerowania otrzymania kuponu lub zniżek poprzez skorzystanie z polecenia Partnera,
f) niemanipulowania cookies (cookie stuffing) w celu uzyskania prowizji, gdy użytkownik faktycznie nie kliknął w link Partnera,

19. Wszelkie takie działania będą skutkowały natychmiastowym zablokowaniem konta Partnera oraz anulowaniem zgromadzonych prowizji.

20. O zmianach dotyczących funkcjonowania Programu Partnerskiego, Strony internetowe będą informowały Partnera na adres e­-mail podany w koncie Partnera.

21. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Strony internetowe w celu realizacji Programu Partnerskiego. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu Partnerskiego wysyłanych przez Strony internetowe na adres e­-mail podany w koncie Partnera.

22. Strony internetowe nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. Strony internetowe nie ponoszą również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.